Get Adobe Flash player
หน้าหลัก งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ภาคนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ปี 2555 การประเมินความเสี่ยงของท่าทางการทางานในผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบนโต๊ะญี่ปุ่นด้วยแบบประเมิน RULA และผลการประเมินหลังจากปรับปรุงท่าทางและสถานีงานอย่างง่ายตามหลักการยศาสตร์

การประเมินความเสี่ยงของท่าทางการทางานในผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบนโต๊ะญี่ปุ่นด้วยแบบประเมิน RULA และผลการประเมินหลังจากปรับปรุงท่าทางและสถานีงานอย่างง่ายตามหลักการยศาสตร์

ชื่อโครงการวิจัยภาคนิพนธ์

การประเมินความเสี่ยงของท่าทางการทางานในผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบนโต๊ะญี่ปุ่นด้วยแบบประเมิน RULA และผลการประเมินหลังจากปรับปรุงท่าทางและสถานีงานอย่างง่ายตามหลักการยศาสตร์

Investigation of ergonomic risk posture among computer notebook user on Japanese style table by RULA method and outcome of after simple ergonomics adjustment

คณะผู้วิจัย             นางสาวพัชราภรณ์ สมปาง

                                นางสาวพัชราภรณ์ อินต๊ะตาน

                                นางสาวจิตราภรณ์ พุฒซ้อน

                                นางสาวจริยา หวานจิตร

                                นางสาวหัทยา กุลาศรี

                                นางสาวเมลิษา โตมร

อาจารย์ที่ปรึกษา    อาจารย์ดร.นพพร คุรุเสถียร

                                อาจารย์สถาพร ทองจุนเจือ

สถาบัน                   คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วัน เดือน ปี            14 มีนาคม 2556

บทคัดย่อ (Abstract)

                การใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบนโต๊ะญี่ปุ่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่ตามหอพักเป็นที่นิยมแพร่หลาย เนื่องจากมีความสะดวก และไม่ต้องใช้เนื้อที่มาก ย้ายตำแหน่งได้ง่าย แต่การนั่งทางานกับพื้นนั้นถูกจัดว่ามีความเสี่ยงตามหลักทางการยศาสตร์อยู่มาก แต่จากการศึกษาที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีงานวิจัยใดที่ทาการศึกษาเกี่ยวการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบนโต๊ะญี่ปุ่นมาก่อน ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับวามเสี่ยงของท่าทางการทางานขณะใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบนโต๊ะญี่ปุ่น โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยง Rapid Upper Limb Assessment (RULA) และผลการประเมินจากการปรับปรุงท่าทางและสถานีงานด้วยวิธีง่าย ๆ ตามหลักการยศาสตร์

ผู้เข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จานวน 30 คน ชาย 2 คน และหญิง 28 คน อายุเฉลี่ย 21.5+1.25 ปี ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อที่ถาวร ผู้ร่วมวิจัยทุกคนจะได้รับการประเมินท่าทางขณะนั่งทางานโดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบนโต๊ะญี่ปุ่นตามความเคยชินของแต่ละบุคคลด้วยแบบประเมิน RULA หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับหลักการปรับท่าทางและปรับปรุงสถานีงานอย่างง่าย ๆ ตามหลักการยศาสตร์โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ภายในห้องพัก เช่น หมอน และได้รับการประเมินด้วยแบบประเมิน RULA ขณะนั่งทางานโดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบนโต๊ะญี่ปุ่นซ้าอีกครั้ง

                ผลการศึกษาพบว่า ระดับความเสี่ยงของท่าทางการทางานในผู้เข้าร่วมงานวิจัยที่ยังไม่ได้รับความรู้ทางการยศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยของระดับความเสี่ยงจากการประเมินด้วยแบบประเมิน RULA เท่ากับ 6.23±0.94 คะแนน ซึ่งหมายถึงงานนั้นมีปัญหาทางการยศาสตร์ ที่ต้องได้รับการปรับปรุงโดยทันที หลังจากได้รับคาแนะนาและแก้ไขปรับปรุงสถานีงานพบว่ามีค่าเฉลี่ยของระดับความเสี่ยงลดลงเหลือ 3.066±0.45 คะแนน ซึ่งหมายถึงงานและสถานีงานที่ทาอยู่นั้นมีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่พอรับได้ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Pair-t test ระหว่างคะแนนความเสี่ยงก่อนและหลังได้รับความรู้นี้ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.0001) แสดงว่าภายหลังจากได้รับคาแนะนาและปรับปรุงสถานีงานผู้เข้าร่วมวิจัยมีลักษณะท่าทางขณะปฏิบัติงานอยู่ในท่าที่มีความเสี่ยงน้อยลง

ผลของการศึกษาในครั้งนี้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานีงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้โอกาสเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการทางานขณะใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบนโต๊ะญี่ปุ่นลดลง