Get Adobe Flash player
หน้าหลัก การบริหารและจัดการ การจัดการความรู้ (KM) การจัดการความรู้ (KM) ปี 2555 การสร้างงานวิจัย

การสร้างงานวิจัย

สรุปข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานวิจัย

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

โดย รศ.ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิและคณะ

หน่วยสนับสนุนงานวิจัย

 

คลินิกวิจัย : รับปรึกษางานวิจัย รับปรึกษาโครงร่างงานวิจัย นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุธ นิตยสุธิอาจารย์เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและเป็น peer review ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งงานวิจัยรูปแบบ Qualitative และ Quantitative

สิ่งที่เน้น คือ ขอให้มาปรึกษาตั้งแต่จัดทำโครงร่าง เช่น การ design research methodology การหา sample size ที่เหมาะสม เพราะการเก็บข้อมูลไปก่อนแล้วมาปรึกษาเฉพาะการวิเคราะห์ผลทางสถิติเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและบางครั้งไม่สามารถช่วยอะไรได้

วันและเวลาทำการ : ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

เป้าหมายหลักของหน่วยงาน คือการรวบรวมข้อมูลการวิจัยของคณะวิชาต่าง ๆ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย เช่น ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ฐานข้อมูลอุปกรณ์การวิจัย รวมทั้งพัฒนาคุณภาพนักวิจัยโดยการจัดการอบรมตามหัวข้อที่ต้องการพัฒนา ให้เป็น Benchmark ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

ปัญหาด้านงานวิจัยในคณะกายภาพบำบัด

1.ข้อจำกัดเรื่องผู้เข้าร่วมงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย จำนวน n บางครั้งเป็น rare case

2.เรื่องภาระและเวลาอาจารย์ทั้งในเรื่องงานสอน การควบคุมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล งานเอกสารต่างๆ ทำให้การดำเนินงานวิจัยไปได้ล่าช้า

3.เรื่องการขอทุนวิจัย พบว่า แบบฟอร์มการเขียนเสนอขอทุนวิจัย และเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ยังขาดกรอบรายละเอียดที่ชัดเจน โดยยังอิงกับงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์มากกว่าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4.การนำผลงานตีพิมพ์เผยแพร่มาขอตำแหน่งทางวิชาการที่ผ่ามานั้น ยังต้องอิงกับงานวิจัยที่จัดทำเป็นรุปเล่ม (เล่มดำ) โดยไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพของผลงานวิจัยนั้นได้รับการยอมรับในระดับสากลแล้ว

5.ข้อมูลวิจัยทางคณะนั้น หลายครั้งมีการเก็บข้อมูลมาก่อน เช่น สถิติที่ได้จากการตรวจประเมินผู้ป่วยด้วยโรคหรือกลุ่มอาการต่างๆ  ซึ่งยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการขอรับพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ทำให้ไม่สามารถนำมาเสนอขอทุนหรือตีพิมพ์เป็นผลงานวิชาการได้

 

สิ่งที่คณะต้องการให้หน่วยสนับสนุนงานวิจัยช่วยพัฒนา

1. แนวทางการทำ Routine to research หรือ R2R

2. Computer program (R-language) และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

4. การทำ Systematic review โดยใช้ meta analysis

5. On the job training คือการให้คำปรึกษาแนะนำเป็นระยะตลอดการทำงานวิจัย

 

 สิ่งที่คณะกายภาพบำบัดควรดำเนินการเพื่อพัฒนางานวิจัยในอนาคต

การระดมสมองเพื่อมองหาทิศทางขององค์ความรู้ที่จะทำให้คณะฯมีความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (specialty) ที่จะเป็นประโยชน์ใน 3-5 ปีข้างหน้า เพื่อเป็นร่มคันใหญ่ของงานวิจัยคณะ คณาจารย์ทุกคนในคณะทำงานวิจัยย่อย ๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคือองค์ความรู้ที่อยู่ภายใต้ร่มคันเดียวกัน และต้องมีการวางแผนงานวิจัยที่ดี เพื่อไม่ให้งานแตกออกคนละทิศละทาง และไม่สูญเสียเวลาเปล่า

สรุปผังการทำงานวิจัยคณะตามแผนภาพข้างล่าง ดังนี้

                   

 

การใช้ R language ในการคำนวณค่าทางสถิติ

R เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีลักษณะเป็น Open Source Software ที่ให้บุคคลทั่วๆ ไปใช้ได้ฟรี R เป็น programming language สำหรับการคำนวณทางสถิติและแสดงกราฟฟิกโดยเฉพาะ ได้รับการพัฒนามาเพื่อทดแทน S language ที่พัฒนามาเป็นซอฟท์แวร์ทางการค้า S-PLUS (บริษัท Insightful) S-Plus เป็นโปรแกรมคำนวณทางสถิติที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอันหนึ่ง โดยภาษา S ได้รับการพัฒนาในช่วงปลายทศวรรษที่ 80 โดย AT&T lab ส่วนภาษา R นั้นเริ่มได้รับการพัฒนาโดย Robert Gentleman และ Ross Ihaka จากภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ในปี 1995 ในปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของทีมพัฒนาซึ่งเป็นอาสาสมัครจากทั่วโลก R พัฒนาขึ้นมาแบบ open-source ทำให้สามารถดาวโหลดโปรแกรมมาใช้ได้ฟรี ซึ่งมีอยู่บนหลายแพล็ตฟอร์มเช่น Unix, Linux, MS Window โดย R language มาพร้อมกับเอกสารแนะนำเบื้องต้น และเอกสาร Help นอกจากนี้ยังสามารถอ่านเอกสารเฉพาะทางซึ่งเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เช่นกัน นอกจากนี้แล้วแหล่งข้อมูลที่สำคัญอีกที่คือ R-help mailing list ซึ่งสามารถค้นหาคำถามและคำตอบ หรือจะสมัครเพื่อรับและส่งอีเมล์กับกลุ่มดังกล่าวก็ได้เช่นกัน และโดยทั่วไป R ถูกพัฒนาขึ้นมาทดแทน S ดังนั้นเอกสารของ S-PLUS จึงสามารถใช้ได้กับ R ได้เช่นกัน

ปัจจุบัน R language ได้รับความนิยมจากนักวิจัยและนักสถิติทั่วโลกไม่น้อยกว่า โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เนื่องจากเขียนขึ้นโดยนักสถิติและนักวิจัยทั่วโลกทำให้มีทางเลือกในการวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายกว่า และที่สำคัญโปรแกมนี้มีการพัฒนาทุก ๆ 6 เดือน LANCET เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ตัวอย่างวารสารระดับนานาชาติที่ให้การยอมรับโปรแกรมนี้  

 

การดาวน์โหลดโปรแกรม  R ได้รับการพัฒนาและเสนอให้ใช้ได้ฟรี ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดย R Development Core Team และเผยแพร่ผ่าน http://www.R-project.org หรือจาก Mirror ที่ใกล้กับประเทศไทย เช่น http://cran.cs.pu.edu.tw/ และhttp://cran.csie.ntu.edu.tw/ ซึ่งเป็น website ของ Providence University, Taichung และ National Taiwan University, Taipei ตามลําดับ ปัจจุบันหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรได้อํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในประเทศไทย โดยผู้ใช้สามารถ download R ได้ จาก http://medipe.psu.ac.th/

 

 

                                                                                สรุปข้อมูลและจัดพิมพ์โดย       อ.พิมพ์รัก สินสมบูรณ์ทอง

                                                                                                  อ.ดร.นพพร  คุรุเสถียร