About Us

คณะกายภาพบำบัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2538 โดยรับนักศึกษาสาขากายภาพบำบัด รุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา 2536 การเรียนของนักศึกษาปีการศึกษาที่ 1 ถึงปีการศึกษาที่ 2 จะศึกษาพื้นฐานวิชาทางวิทยาศาสตร์ และวิชาการศึกษาทั่วไป หลังจากนั้นจะศึกษาวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิชาชีพ การศึกษามีทั้งภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี ซึ่งจัดการสอนภายในมหาวิทยาลัยคณะกายภาพบำบัด
ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ

- สาขาวิชากายภาพบำบัดพื้นฐาน
- สาขาวิชากายภาพบำบัดทางกระดูกและข้อ
- สาขาวิชากายภาพบำบัดทางระบบประสาท
    และพัฒนาการบกพร่องในเด็ก
- สาขาวิชากายภาพบำบัดทางระบบหัวใจและหลอดเลือด

คณะกายภาพบำบัด เปิดสอนหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

นอกจากนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้แตกฉานในหลักทฤษฎีและมีทักษะในการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการฝึกงานกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ อีกไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงและคณะกายภาพบำบัดยังได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคม สนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยการให้บริการสังคม

pthcu.org - หมวดหมู่ สุขภาพ ความงาม

สนใจติดต่อโฆษณา support@geniusgraphic.com

@2024 pthcu.org