หลักสูตรกายภาพบำบัด

เน้นด้านการคิดวิเคราะห์ความผิดปกติของการเคลื่อนไหว ในการจัดการเรียนการสอน แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มกระดูกและกล้ามเนื้อ กลุ่มระบบประสาท กลุ่มระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิต และกลุ่มเด็ก มีการฝึกงานกับผู้ป่วยจริงไม่ต่ำกว่า 1,000 ชั่วโมง ในแหล่งการฝึกที่หลากหลาย เช่น ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลทุกระดับ สโมสรกีฬา สถานเสริมความงาม

1. หลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Physical Therapy2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (กายภาพบำบัด)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Physical Therapy)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Physical Therapyมหาวิทยาลัยแบ่งเวลาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็นภาคการศึกษาปกติ ,
และภาคฤดูร้อน ดังนี้

1. ภาคการศึกษาปกติ
มี 2 ภาคเรียนคือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
แต่ละภาคมีระยะเวลาเรียน ไม่ต่ำกว่า 16 สัปดาห์

2. ภาคฤดูร้อน
มี 1 ภาคการศึกษา
มีระยะเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 8 สัปดาห์

รีวิวกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 ดำเนินการเรียนการสอนทั้งในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ซึ่งจะจัดการสอนทั้งหมดอยู่ภายในมหาวิทยาลัย และประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ 1.สาขาวิชากายภาพบำบัดพื้นฐาน 2.สาขาวิชากายภาพบำบัดทางกระดูกและข้อ 3.สาขาวิชากายภาพบำบัดทางระบบประสาทและพัฒนาการบกพร่องในเด็ก 4.สาขาวิชากายภาพบำบัดทางระบบหัวใจและหลอดเลือด

หลักสูตรกายภาพบำบัด ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 8 ปี และได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการให้บัณฑิตเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม และวิสัยทัศน์ของคณะ ที่มุ่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะวิชาชีพกายภาพบำบัด ในปีที่ 1 เทอม 1 น้องๆ จะเรียนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์, วิชามูลฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเบื้องต้น นอกจากนี้ระหว่างการปิดเทอมรนั้นยังมีกิจกรรมให้ไปออกค่ายอาสาสมัครช่วยงานในแผนกกายภาพบำบัดตามโรงพยาบาลต่างๆ  ในเทอม 2 ยังคงเรียนในหมวดศึกษาทั่วไป ร่วมกับการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ที่เน้นด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ มีการผ่าร่างอาจารย์ใหญ่ ในการเรียนภาคปฏิบัติทุกรายวิชา จะแบ่งน้องๆ ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 30 คนมีอาจารย์ผู้สอน 3 คน เรียนที่นี่จะได้ฝึกซ้อมจนเกิดความชำนาญ เมื่อเข้าสู่การเรียนในปีที่ 2 จะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ของระบบอื่น เริ่มเข้าสู่การเรียนในวิชาชีพเพิ่มขึ้น มีการฝึกงานทางกายภาพบำบัด  ซึ่งเป็นการให้การรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์จากคณะเป็นผู้ดูแล ในเทอม 2 จะได้เรียนวิชาฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการให้การรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด เช่น การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด การนวดเพื่อการรักษา การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด มีการเรียนภาษาอังกฤษด้านวิชาชีพ เพื่อให้สามารถอ่านตำราภาษาอังกฤษและเข้าใจศัพท์ทางวิชาชีพกายภาพบำบัดด้วย เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 จะเรียนการรักษาทางกายภาพบำบัดที่ซับซ้อนมากขึ้น จะได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยด้านระบบประสาท และยังมีการฝึกงานทางกายภาพบำบัด  ซึ่งเป็นการฝึกงานในโรงพยาบาลใกล้มหาวิทยาลัยหรือใกล้บ้าน เพื่อนำความรู้ที่เรียนมาไปฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง และมีประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนวิชาที่สูงขึ้นต่อไป ส่วนในปีที่ 3 เทอม 2 เป็นการเรียนเกี่ยวกับผู้ป่วยในแต่ละสาขาหลักของกายภาพบำบัด ระหว่างปิดเทอมของปี3 น้องๆ จะได้ไปฝึกงานเพื่อความพร้อมในการเรียนด้านวิชาชีพที่ซับซ้อนมากขึ้นในชั้นปีถัดไป และสุดท้ายในชั้นปีที่ 4 จะเรียนเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อนมากขึ้น และการฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริงในภาคการศึกษาสุดท้าย

จะเห็นได้ว่าการเรียนวิชาชีพกายภาพบำบัดเป็นการเรียนที่ประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย นักศึกษาที่จะศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัดควรเป็นผู้ทีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบการพบปะผู้คน มีความอดทนและความมุ่งมั่นในการทำงานภายใต้สภาวะความเครียดของผู้ป่วยและญาติ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หาปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขให้กับผู้ป่วย รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ท่าทางในชีวิตประจำวันหรือเครื่องมือต่างๆ ในการช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร
มุ่งผลิตนักกายภาพบำบัด ผู้ทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว อันเนื่องมาจากโครงสร้างร่างกาย ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพในคนทุกวัย โดยมีหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจหลักการทางทฤษฎีและเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติทาง คลินิกทั้งในห้องปฏิบัติการและจากการฝึกงานจริง นอกจากนี้ยังเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมให้นักศึกษาตามความถนัด เช่น กายภาพบำบัดในเด็กพิการการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพบำบัด กายภาพบำบัดทางการกีฬาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม

จบมาทำงานอะไร
- นักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
- ธุรกิจส่วนตัว เปิดคลินิกกายภาพบำบัด
- นักกายภาพบำบัด ในสถานออกกำลังกาย
- สถานเสริมความงาม หรือประจำทีมกีฬา

สมัครเรียนทำอย่างไร
ระบบรับตรง รอบก่อนแอดมิชชัน
- สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ของทางมหาวิทยาลัย

กายภาพบําบัดปวดหลัง
ผ้าเทปที่มีความยืดหยุ่น โดย ดร.เคนโซ คาเซ่ นักบำบัดทางด้านการจัดกระดูกและฝังเข็ม เพื่อรักษาและสนับสนุนการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก มี เทปพยุงกล้ามเนื้อ, เทปบำบัด ที่จะช่วยแก้ออฟฟิศซินโดรม แก้อาการปวดไหล่ ซัพพอร์ตเข่า ติดต่อคอร์สเรียนติดเทปบำบัด ได้เลย
rock climbing bangkok
ยิมออกกำลังกาย ปิ่นเกล้า, พิลาทิส ปิ่นเกล้า และปีนผาจำลอง กรุงเทพ พร้อมด้วยโค้ชด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการป้องกันอาการบาดเจ็บ พร้อมบริการทุกความต้องการด้านการออกกำลังกายและสุขภาพ คลาสโยคะ, คลาสพิลาทิส, คลาสเต้น ออกกําลังกาย แบบองค์รวมของคุณ ด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายมาตรฐานระดับโลก
รองเท้าแก้รองช้ำ
ที่ทำการรักษาความเจ็บปวดตามส่วนต่างๆ โดยการปรับรูปเท้าของคุณโดยไม่ต้องพึ่งการผ่าตัด โรคเท้าแบน เท้าผิดรูป ออฟฟิศซินโดรม รักษาได้ เครื่องมือนำเข้ามารักษาเท้าของคุณ แผ่นรองเท้า อุ้งเท้าสูง พื้น รองเท้า สุขภาพ รองเท้าแก้รองช้ำ แผ่นรองเท้า เท้าแบน ที่มีคุณภาพ ปรับสมดุลให้กับสรีระของคุณ
bangkok physiotherapy center
เราให้บริการรักษากายภาพบำบัด สำหรับผู้มีอาการปวดหลัง คอ บ่า ไหล่ติด ออฟฟิศซินโดรม โดยมุ่งเน้นการใช้หัตถการและการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้ป่วยหายปวดได้อย่างยั่งยืน มีทั้งหมด 3 สาขา มีสาขาบางนา สาขาบางแค-ราชพฤกษ์ และสาขาดอนเมือง

หนังสือและตำรา

ชื่อหนังสือ : หลักพื้นฐานการออกกำลังกายเพื่อการบำบัด  (Basic Principles for Therapeutic Exercise)                                                                                                     
สำนักพิมพ์ :  โครงการสำนักพิมพ์  
ราคาจำหน่าย : เล่มละ 200.- บาท          
จำนวนหน้า : 237 หน้า              
สั่งซื้อได้ที่ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อหนังสือ : การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัด (Therapeutic Ultrasound)                                                                                                           พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี พศ.2554
สำนักพิมพ์ :  โครงการสำนักพิมพ์   
ราคาจำหน่าย : เล่มละ 180.- บาท                      
สั่งซื้อได้ที่ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pthcu.org - หมวดหมู่ สุขภาพ ความงาม

สนใจติดต่อโฆษณา support@geniusgraphic.com

@2024 pthcu.org

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ

หลักสูตรกายภาพบำบัด

เน้นด้านการคิดวิเคราะห์ความผิดปกติของการเคลื่อนไหว ในการจัดการเรียนการสอน แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มกระดูกและกล้ามเนื้อ กลุ่มระบบประสาท กลุ่มระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิต และกลุ่มเด็ก มีการฝึกงานกับผู้ป่วยจริงไม่ต่ำกว่า 1,000 ชั่วโมง ในแหล่งการฝึกที่หลากหลาย เช่น ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลทุกระดับ สโมสรกีฬา สถานเสริมความงาม

1. หลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Physical Therapy2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (กายภาพบำบัด)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Physical Therapy)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Physical Therapyมหาวิทยาลัยแบ่งเวลาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็นภาคการศึกษาปกติ ,
และภาคฤดูร้อน ดังนี้

1. ภาคการศึกษาปกติ
มี 2 ภาคเรียนคือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
แต่ละภาคมีระยะเวลาเรียน ไม่ต่ำกว่า 16 สัปดาห์

2. ภาคฤดูร้อน
มี 1 ภาคการศึกษา
มีระยะเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 8 สัปดาห์

รีวิวกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 ดำเนินการเรียนการสอนทั้งในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ซึ่งจะจัดการสอนทั้งหมดอยู่ภายในมหาวิทยาลัย และประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ 1.สาขาวิชากายภาพบำบัดพื้นฐาน 2.สาขาวิชากายภาพบำบัดทางกระดูกและข้อ 3.สาขาวิชากายภาพบำบัดทางระบบประสาทและพัฒนาการบกพร่องในเด็ก 4.สาขาวิชากายภาพบำบัดทางระบบหัวใจและหลอดเลือด

หลักสูตรกายภาพบำบัด ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 8 ปี และได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการให้บัณฑิตเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม และวิสัยทัศน์ของคณะ ที่มุ่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะวิชาชีพกายภาพบำบัด ในปีที่ 1 เทอม 1 น้องๆ จะเรียนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์, วิชามูลฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเบื้องต้น นอกจากนี้ระหว่างการปิดเทอมรนั้นยังมีกิจกรรมให้ไปออกค่ายอาสาสมัครช่วยงานในแผนกกายภาพบำบัดตามโรงพยาบาลต่างๆ  ในเทอม 2 ยังคงเรียนในหมวดศึกษาทั่วไป ร่วมกับการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ที่เน้นด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ มีการผ่าร่างอาจารย์ใหญ่ ในการเรียนภาคปฏิบัติทุกรายวิชา จะแบ่งน้องๆ ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 30 คนมีอาจารย์ผู้สอน 3 คน เรียนที่นี่จะได้ฝึกซ้อมจนเกิดความชำนาญ เมื่อเข้าสู่การเรียนในปีที่ 2 จะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ของระบบอื่น เริ่มเข้าสู่การเรียนในวิชาชีพเพิ่มขึ้น มีการฝึกงานทางกายภาพบำบัด  ซึ่งเป็นการให้การรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์จากคณะเป็นผู้ดูแล ในเทอม 2 จะได้เรียนวิชาฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการให้การรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด เช่น การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด การนวดเพื่อการรักษา การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด มีการเรียนภาษาอังกฤษด้านวิชาชีพ เพื่อให้สามารถอ่านตำราภาษาอังกฤษและเข้าใจศัพท์ทางวิชาชีพกายภาพบำบัดด้วย เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 จะเรียนการรักษาทางกายภาพบำบัดที่ซับซ้อนมากขึ้น จะได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยด้านระบบประสาท และยังมีการฝึกงานทางกายภาพบำบัด  ซึ่งเป็นการฝึกงานในโรงพยาบาลใกล้มหาวิทยาลัยหรือใกล้บ้าน เพื่อนำความรู้ที่เรียนมาไปฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง และมีประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนวิชาที่สูงขึ้นต่อไป ส่วนในปีที่ 3 เทอม 2 เป็นการเรียนเกี่ยวกับผู้ป่วยในแต่ละสาขาหลักของกายภาพบำบัด ระหว่างปิดเทอมของปี3 น้องๆ จะได้ไปฝึกงานเพื่อความพร้อมในการเรียนด้านวิชาชีพที่ซับซ้อนมากขึ้นในชั้นปีถัดไป และสุดท้ายในชั้นปีที่ 4 จะเรียนเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อนมากขึ้น และการฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริงในภาคการศึกษาสุดท้าย

จะเห็นได้ว่าการเรียนวิชาชีพกายภาพบำบัดเป็นการเรียนที่ประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย นักศึกษาที่จะศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัดควรเป็นผู้ทีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบการพบปะผู้คน มีความอดทนและความมุ่งมั่นในการทำงานภายใต้สภาวะความเครียดของผู้ป่วยและญาติ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หาปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขให้กับผู้ป่วย รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ท่าทางในชีวิตประจำวันหรือเครื่องมือต่างๆ ในการช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร
มุ่งผลิตนักกายภาพบำบัด ผู้ทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว อันเนื่องมาจากโครงสร้างร่างกาย ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพในคนทุกวัย โดยมีหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจหลักการทางทฤษฎีและเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติทาง คลินิกทั้งในห้องปฏิบัติการและจากการฝึกงานจริง นอกจากนี้ยังเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมให้นักศึกษาตามความถนัด เช่น กายภาพบำบัดในเด็กพิการการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพบำบัด กายภาพบำบัดทางการกีฬาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม

จบมาทำงานอะไร
- นักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
- ธุรกิจส่วนตัว เปิดคลินิกกายภาพบำบัด
- นักกายภาพบำบัด ในสถานออกกำลังกาย
- สถานเสริมความงาม หรือประจำทีมกีฬา

สมัครเรียนทำอย่างไร
ระบบรับตรง รอบก่อนแอดมิชชัน
- สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ของทางมหาวิทยาลัย

กายภาพบําบัดปวดหลัง
ผ้าเทปที่มีความยืดหยุ่น โดย ดร.เคนโซ คาเซ่ นักบำบัดทางด้านการจัดกระดูกและฝังเข็ม เพื่อรักษาและสนับสนุนการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก มี เทปพยุงกล้ามเนื้อ, เทปบำบัด ที่จะช่วยแก้ออฟฟิศซินโดรม แก้อาการปวดไหล่ ซัพพอร์ตเข่า ติดต่อคอร์สเรียนติดเทปบำบัด ได้เลย
rock climbing bangkok
ยิมออกกำลังกาย ปิ่นเกล้า, พิลาทิส ปิ่นเกล้า และปีนผาจำลอง กรุงเทพ พร้อมด้วยโค้ชด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการป้องกันอาการบาดเจ็บ พร้อมบริการทุกความต้องการด้านการออกกำลังกายและสุขภาพ คลาสโยคะ, คลาสพิลาทิส, คลาสเต้น ออกกําลังกาย แบบองค์รวมของคุณ ด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายมาตรฐานระดับโลก
รองเท้าแก้รองช้ำ
ที่ทำการรักษาความเจ็บปวดตามส่วนต่างๆ โดยการปรับรูปเท้าของคุณโดยไม่ต้องพึ่งการผ่าตัด โรคเท้าแบน เท้าผิดรูป ออฟฟิศซินโดรม รักษาได้ เครื่องมือนำเข้ามารักษาเท้าของคุณ แผ่นรองเท้า อุ้งเท้าสูง พื้น รองเท้า สุขภาพ รองเท้าแก้รองช้ำ แผ่นรองเท้า เท้าแบน ที่มีคุณภาพ ปรับสมดุลให้กับสรีระของคุณ
bangkok physiotherapy center
เราให้บริการรักษากายภาพบำบัด สำหรับผู้มีอาการปวดหลัง คอ บ่า ไหล่ติด ออฟฟิศซินโดรม โดยมุ่งเน้นการใช้หัตถการและการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้ป่วยหายปวดได้อย่างยั่งยืน มีทั้งหมด 3 สาขา มีสาขาบางนา สาขาบางแค-ราชพฤกษ์ และสาขาดอนเมือง

หนังสือและตำรา

ชื่อหนังสือ : หลักพื้นฐานการออกกำลังกายเพื่อการบำบัด  (Basic Principles for Therapeutic Exercise)                                                                                                     
สำนักพิมพ์ :  โครงการสำนักพิมพ์  
ราคาจำหน่าย : เล่มละ 200.- บาท          
จำนวนหน้า : 237 หน้า              
สั่งซื้อได้ที่ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อหนังสือ : การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัด (Therapeutic Ultrasound)                                                                                                           พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี พศ.2554
สำนักพิมพ์ :  โครงการสำนักพิมพ์   
ราคาจำหน่าย : เล่มละ 180.- บาท                      
สั่งซื้อได้ที่ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pthcu.org - หมวดหมู่ สุขภาพ ความงาม

สนใจติดต่อโฆษณา support@geniusgraphic.com

@2024 pthcu.org